View Single Post
Old 08-27-2013, 09:48 AM   #10
Katsunami
Grand Sorcerer
Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.Katsunami ought to be getting tired of karma fortunes by now.
 
Katsunami's Avatar
 
Posts: 5,644
Karma: 30649953
Join Date: Mar 2008
Device: KPW1, KA1
The translated question in the opening post was question 2. I'll translate the other ones below.

1.
Quote:
Kent u het bericht «Inzet BREIN juridisch afgedekt in nieuw e-bookdistributiecontract»?
"Do you know the post <<Usage of BREIN is legally covered in a new ebook distribution contract>> ?" (refers to ereader.nl news post)

2. (for completeness)
Quote:
Is het waar dat webwinkels die aangesloten zijn op het distributieplatform eBoekhuis verplicht kunnen worden om klantinformatie door te geven aan Stichting BREIN? Zo ja, hoe verhoudt het doorgeven van dergelijke informatie aan derden zich tot de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Zo nee, wat is er dan niet waar aan het gestelde?
"Is it true that web stores connected to the distribution platform eBoekhuis can be compelled to submit customer information to Foundation BREIN? If yes, how does submitting this sort of information to third parties relate to the laws and regulations with regard to to the protections of personal data? If no, then what is not true in the above statement?"

3.
Quote:
Mag met het oog op de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een derde winkels dwingen om klantgegevens minimaal twee jaar te bewaren? Zo nee, waarom niet?
"When taking law and regulations with regard to the protection of personal data into account, is it allowed for a third party to force stores to store customer data for at least two years? If not, why not?"

4.
Quote:
Acht u de bestaande mogelijkheden om tegen verdenkingen ten aanzien van inbreuk van de auteurswet afdoende? Zo ja, hoe oordeelt u dan over de bepalingen met betrekking tot klantgegevens in de in het artikel genoemde overeenkomst «digitale distributie voor webwinkels»? Zo nee, waar zitten volgens u nog tekortkomingen?
"Do you think that existing possibilities are adequate to act against suspicions with regard to copyright infringement? If yes, what is your judgement about the clauses with regard to customer data, that are stated in the mentioned contract? If no, are there any shortcomings [Kat: within the judicial system, not the contract], and where?"

5.
Quote:
Is het in Nederland toegestaan dat de oorspronkelijke koper van een e-book dit doorverkoopt? Zo ja, op welke wijze kan dan worden aangetoond dat met het doorverkopen van een e-book de auteursrechten niet worden geschonden? Zo nee, waarom is dit niet toegestaan en op grond van welke bepaling(en)?
"In the Netherlands, is it allowed that the original buyer of the e-book resells it? If yes, in which way can be shown that copyrights are not infringed by reselling the e-book? If not, why is it not allowed, and because of which rule(s)?"

6.
Quote:
Is er vanwege de positie van het Centraal Boekhuis (CB) ten aanzien van de distributie van Nederlandse e-books nog wel sprake van een vrije markt van e-books in Nederland? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en ziet u mogelijkheden om de mededinging op deze markt te verbeteren?
"When taking into account the position of Centraal Boekhuis (CB) within the market of distribution of Dutch e-books, can we say that there is still a free market of e-book distribution within the Netherlands? If yes, why? If not, why not, and do you see possibilities to improve competition within this market?"

Last edited by Katsunami; 08-27-2013 at 10:00 AM.
Katsunami is offline   Reply With Quote